1. مریم امیرکانیان , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱۸۳-۲۱۱
 2. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷-۴۰
 3. محمدحسین افشار , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۵۱-۲۶۸
 4. نسرین صادقی اول , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۸۱-۹۹
 5. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی , پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۷۵-۱۹۶
 6. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۲-۱۰۶
 7. مرتضی مرادی دولیسکانی , محمود سعیدی رضوانی , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی , فرهنگ در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۷۳-۴۹۴
 8. محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , حسین باغگلی , رضا محمدی چابکی , بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۹-۱۲۷
 9. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 10. رحیم شالیان , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی , روانشناسی افراد استثنایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 11. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۳-۷۰
 12. رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۳-۱۷۲
 13. مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوسی , حمیده پاک مهر , هادی عباسی , میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۱-۸۲
 14. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۹-۷۰
 15. حسن اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۷-۲۷
 16. محمود سعیدی رضوانی , حسین باغگلی , عبداله مهاجرگلیان , ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد) , تربیت اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹۵-۱۱۸
 17. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۷۴-۸۷
 18. غلامعلی سیفی , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن , تعلیم و تربیت , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۵-۶۱
 19. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , محمود سعیدی رضوانی , تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۶-۵۲
 20. حسن اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , یونس فاتحی , مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از تدریس، در درس دین و زندگی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۳-۲۳
 21. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۰۹-۵۱۸
 22. حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , محسن زارعی نوجینی , حمیده پاک مهر , ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی , آموزش عالی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۶۳-۱۸۷
 23. زهرا حسین پناه طرقی , محمود سعیدی رضوانی , بهروز مهرام , جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) , پژوهش های برنامه درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۳-۱۰۰
 24. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۷-۳۹
 25. علی اکبر عجم , محمود سعیدی رضوانی , چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد) , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۹-۷۰
 26. محمود سعیدی رضوانی , رضا صابری , کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی , تربیت اسلامی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۳۴
 27. مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ , محمود سعیدی رضوانی , نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۳۸
 28. مصطفی عطاردی , محمود سعیدی رضوانی , تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۴۲-۵۸
 29. محمود سعیدی رضوانی , معصومه محمدحسین زاده , حسین باغگلی , سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۷-۸۶
 30. محمود سعیدی رضوانی , سید جمال الدین موسوی , حسین باغگلی , نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری , تربیت اسلامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۵-۱۶۴
 31. محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , سید محسن اصغری نکاح , تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۸۳-۱۱۰
 32. محمود سعیدی رضوانی , آزاده بهره مند , تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱۹۷-۲۱۲
 33. محمود سعیدی رضوانی , مسلم پرتو , غلام عباس سرشور خراسانی , ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی , نوآوری های آموزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۷-۳۶
 34. محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد , مدیریت دولتی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۱-۷۴
 35. عبدالله داودی پور , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی , بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۳۷-۵۴
 36. مریم مقیمی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۳۹-۵۶
 37. محمود سعیدی رضوانی , تقی بینقی , بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی , دانشور پزشکی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۶۹-۸۴
 38. رشید ترابی , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی , نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت , آموزش در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷
 39. محمود سعیدی رضوانی , نرگس آهنچیان , مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱۵۵-۱۷۸
 40. محمود سعیدی رضوانی , سید محسن اصغری نکاح , مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) , احیا , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۹۵-۱۰۹
 41. محمود سعیدی رضوانی , نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۲۳۱-۲۳۵
 42. محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری , درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام , نامه علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷, صفحه ۱۴۵-۱۶۰