1. bahareh bahalgardi , Mahmood Saeedy Rezvani , تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت , همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , 2009-06-14