ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام    کارشناسی
2    مبانی برنامه ریزی درسی    کارشناسی
3    روش تحقیق    کارشناسی
4    اصول برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی ارشد
5    َپایان نامه    کارشناسی ارشد
6    جامعه شناسی آموزش و پرورش    کارشناسی
7    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
8    اصول برنامه ریزی درسی    کارشناسی
9    اصول برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی
10    پروژه تحقیقاتی - سمینار    کارشناسی
11    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی    کارشناسی
12    روشها و فنون تدریس - کلیات    کارشناسی
13    اصول برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی
14    پروژه تحقیقاتی - سمینار    کارشناسی
15    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
16    مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی    کارشناسی
17    اصول برنامه ریزی درسی    کارشناسی
18    برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت    کارشناسی
19    روش تدریس وتحقیق    کارشناسی ارشد
20    روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروانشناسی    کارشناسی ارشد
21    روشهای تحقیق پیشرفته وکاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی    کارشناسی ارشد
22    اصول برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی ارشد
23    اصول برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی ارشد
24    اصول وروشهای برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
25    اصول روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
26    برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش متوسطه (راهنمائی ودبیرستان)    کارشناسی ارشد
27    تجزیه‌و تحلیل ‌سیستمها و کاربرد آن ‌در مدیریت‌آموزش    کارشناسی ارشد
28    َپایان نامه    کارشناسی ارشد
29    متون زبان تخصصی - 1    
30    پژوهش در برنامه درسی (ارزشیابی ونیاز سنجی )    دکتری (Ph.D)
31    روش تحقیق درعلوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
32    روش تحقیق باتاکید برعلوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
33    روش تحقیق درعلوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
34    طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش    کارشناسی ناپیوسته